1 / 1
Information
Show Menu
1 / 1
Page Background

Valtavalo Ltd.

Všeobecné záruční podmínky

S účinností od 1. června, 2015

Tento dokument popisuje všeobecné záruční podmínky společnosti Valtavalo Ltd.

1.

Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu.

2.

Tato záruka platí pouze tehdy, pokud vznikla zcela nebo částečně v důsledku vadné výroby, vadných

komponentů nebo vadného zpracování během záruční doby.

3.

Tato záruka platí pouze v případě, byl-li produkt nainstalován v souladu návodem k instalaci od výrobce a

bylo-li s produktem manipulováno v rámci provozního rozsahu a v takových podmínkách prostředí, které jsou

uvedeny ve specifikacích produktu.

4.

Tato omezená záruka se nevztahuje na ztrátu nebo poškození produktu způsobené: nedbalostí; nesprávným

používáním; zneužitím; nesprávnou instalací; nevhodným skladováním a údržbou; poškozením při požáru

nebo zásahem vyšší moci; vandalismem; občanskými nepokoji; přepětím; nesprávným napětím; kolísáním

elektric ého proudu nebo umístěním v korozním prostředí. Tato omezená záruka je neplatná, pokud je výrobek

používán k jinému účelu, než ke kterému je určen.

5.

Pokud nebude produkt fungovat v souladu s touto zárukou, společnost Valtavalo si vyhrazuje právo:

a) v přiměřené lhůtě opravit závadný produkt; nebo

b) vyměnit závadný produkt za nový rovnocenný výrobek; nebo

c) vrátit kupujícímu částku zaplacenou za produkt.

Tato záruka však nezahrnuje demontáž nebo opětovnou instalaci, náklady či výdaje, ani mzdové náklady a

výdaje s ohledem na opravu nebo výměnu produktu.

6.

Záruční reklamace musí být ohlášena a předána lokálnímu distributorovi do 30 dnů od zjištění závady. K

reklamaci musí být přiložen doklad o koupi, například faktura.

7.

Dle svého vlastního uvážení a s ohledem na celkový výkon produktu je prodávající povinen učinit rozhodnutí o

tom, zda je výrobek vadný.

8.

Tyto podmínky stanovují celkovou odpovědnost a povinnosti společnosti Valtavalo vůči kupujícímu a pro

prodávajícího jsou jediným a výhradním opravným prostředkem v souvislosti s vadnými nebo nevyhovujícími

produkty dodanými společností Valtavalo nebo jejími lokálními distributory.

9.

Zástupci, distributoři ani dealeři nejsou oprávněni měnit a rozšiřovat záruční podmínky jménem společnosti

Valtavalo Ltd.

10.

Společnost Valtavalo si vyhrazuje právo změnit tuto záruku dle potřeb. Jakékoliv změny této záruky jsou platné

pro všechny objednávky učiněné v den nebo po dni účinnosti takové revidované záruky.

11.

Produktová specifikace záruky je dostupná na datovém listu produktu na adrese

www.valtavalo.com

nebo na

www.led4industry.cz

.

va l taval o

Valtavalo Oy

tel. +358 207 789 880

Veistämötie 8

info@valtavalo.fi

90620 Oulu

www.valtavalo.com

Finland